Algemene

Ledenvergadering

Woensdag 10 maart 2021

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat gepland op

woensdag 10 maart 2021.

Vanwege de huidige maatregelen van de Rijksoverheid in het kader van de verspreiding van het Coronavirus kan deze niet op een normale manier doorgaan. Op dit moment is er nog geen zicht op versoepeling van de maatregelen, daarom is een overweging om de vergadering voor korte of langere tijd uit te stellen erg  moeilijk. Conform de statuten moet we voor 1 juli een jaarvergadering uitschrijven.

Vanwege deze onzekerheid zou het bestuur de ALV, in een andere vorm, graag door laten gaan. Namelijk schriftelijk: U kunt per email reageren of uw schriftelijke reactie inleveren in de brievenbus van De Schouw. Wij stellen het op prijs uw reactie voor 10 maart te ontvangen. In de Schakel van april brengen wij u op de hoogte van de resultaten van deze peiling.

Onderstaand treffen jullie aan:

 1. De agenda voor onze ALV.

(De conceptnotulen van de ALV van 11 maart 2020 kunt u vinden in de Schakel van april 2020 25ste jaargang nr. 4)

 1. (Beknopt) jaarverslag 2020
 2. Mededelingen en overzicht ledenbestand 2020 van de secretaris
 3. Samenvatting resultatenrekening 2020
 4. Verslag kascommissie 2020
 5. Begroting 2022
 6. Stembiljet

 

Leden die graag een compleet jaarverslag en een compleet financieel verslag willen ontvangen kunnen dit aangeven bij de secretaris. Zijn telefoonnummer en emailadres staan elders in deze Schakel.

 

Agenda ALV 2021 van Seniorenvereniging Bladel:

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 maart 2020
 2. Jaarverslagen 2020
 3. Mededelingen en overzicht ledenbestand 2020 door de secretaris
 4. Jaarrekening 2020 door de penningmeester
  1. Jaarrekening 2020
  2. Begroting voor het jaar 2022
  3. Verslag kascommissie 2020
  4. Goedkeuring jaarrekening 2020, uitgangspunten begroting 2022 en dechargeverlening
  5. Vaststellen contributie 2022
  6. Verkiezing nieuw lid kascommissie – Wij stellen voor John Wilkes te benoemen als lid van de kascommissie voor de periode 2021 t/m 2023.
 5. Benoeming Lid van Verdienste 2021 wordt in de loop van het jaar op een passend moment bekendgemaakt.
 6. Bestuursverkiezingen:- Benoeming Martien van Gompel als bestuurslid vanaf 18 mei 2020

            - Aftredend, herkiesbaar: Francy Stevens

            - Aftredend, herkiesbaar: Jan Evers

            - Aftredend, herkiesbaar: Piet Hendriks

 1. Rondvraag

* Leden die zich nog kandidaat willen stellen als bestuurslid of een vraag hebben voor de rondvraag, dienen dat uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 schriftelijk aan de secretaris door te geven.

Agendapunt 1

Concept-verslag Algemene Ledenvergadering van Seniorenvereniging Bladel van 11 maart 2020

 

*1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter

Mede namens de leden van het Algemeen Bestuur heet Wim van Lieshout alle aanwezigen van harte welkom bij deze 64ste algemene ledenvergadering van onze vereniging.

Wim van Lieshout motiveert waarom deze vergadering is doorgegaan. Plaatselijke activiteiten mogen nog doorgaan mits de instructies van het RIVM worden opgevolgd. Het bestuur heeft veelvuldig overlegd met RIVM, GGD Zuid Oost Brabant en de gemeente Bladel.

Ook behandelt Wim in zijn openingswoord een zestal items die veel tijd en energie van het dagelijks bestuur hebben opgeslokt en nog opslokken.

 1. De gang van zaken rondom Den Herd naar de Mert: Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen we onze plek krijgen in de ruimte van het voormalige restaurant De Verwennerij en het daarachterliggende kantoorgedeelte. In 2020 zullen alle plannen bekeken en besproken moeten worden. De werkelijke bouw zal dan, als alles meezit, in 2021 gerealiseerd kunnen worden. We gaan ervan uit dat we in de eerste helft van 2022 ons nieuwe ‘home’ kunnen betrekken.
 2. Nieuwe Rode Kruis/buurtgroep: In goed overleg met het bestuur van de afdeling De Zaligheden van het Rode Kruis hebben wij gemeend om de buurtgroep binnen onze vereniging een plaatsje te bieden. Alle leden en vrijwilligers zijn lid geworden van onze vereniging. Hierdoor mogen zij aan andere activiteiten binnen onze vereniging deelnemen. Ook onze leden mogen deelnemen aan de activiteiten van de buurtgroep.
 3. Stichting Cluster Senioren Bladel en KBO Kring gemeente Bladel: Deze stichting en deze vereniging zijn ‘vergader technisch’ samengevoegd omdat dezelfde personen van de vijf KBO Afdelingen/seniorenverenigingen beide vergaderingen bijwoonden. In de eerste helft van de vergadering wordt de agenda van de stichting afgehandeld en in de tweede helft die van de vereniging.
 4. Personeelswisselingen: Bij de gymnastiek werd Leny Verhallen opgevolgd door Ad van Heijst. Bij onze schoonmaakdienst werd Helen Puts opgevolgd door José van der Heijden.
 5. Nieuwe website: Het bestuur werkt aan het vernieuwen van onze website. Ook worden stappen gezet voor het spreiden van de werkzaamheden over meerdere personen.
 6. Bestuursstructuur: In de oude situatie kenden we de clusters 1, 2 en 3. De verantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen deze clusters lag bij voorzitter, secretaris en penningmeester. Om het dagelijks bestuur te ontlasten en om rechtstreekse lijnen te krijgen met het algemeen bestuur is het aantal bestuursleden uitgebreid naar 12. Het zal nog wel even duren voordat iedereen aan deze nieuwe structuur is gewend geraakt. Ook is er nog een tweetal vacatures voor een bestuursfunctie.

 

2. Behandeling notulen Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2019

Deze notulen hebben in de Schakel van april 2019 gestaan. Ze zijn beoordeeld door de redactieraad en waren te lezen op onze website.

Tekstueel: geen opmerkingen. Naar inhoud: geen opmerkingen.

De notulen worden goedgekeurd.

3. Behandeling jaarverslagen 2019

In de vergaderstukken zijn opgenomen: Algemeen jaarverslag van de secretaris, de jaarverslagen van de werkgroep Algemene Activiteiten, de werkgroep Scholing en Vorming, de werkgroep Zomeractiviteiten, de werkgroep Biljartruimte, Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3, de werkgroep Bezoekgroep, Bedevaarten, Ledenwerving, Uit eten met Seniorenvereniging Bladel, Pastoraal werk, het vouwen en bezorgen van de Schakel en de werkgroep Belangenbehartiging. Alle jaarverslagen worden goedgekeurd.

 

4. Mededelingen en overzicht ledenbestand 2019 door de secretaris

Overzicht ledenbestand per 31 december 2019.

Toespraak van Henk Heesterbeek:

“Van onze ledenadministrateur Henk van Winkel heb ik de volgende gegevens ontvangen:

Per 31 december 2019 had Seniorenvereniging Bladel 1.299 leden.

De gemiddelde leeftijd van onze leden is 75 jaar voor de vrouwen en 76 jaar voor de mannen. Onze vereniging telt 773 vrouwen (=60%) en 526 mannen (=40%).

De leeftijdsopbouw van ons ledenbestand was als volgt:

Jonger dan 60 jaar oud waren 23 leden (=2%)

Tussen 60 en 69 jaar oud waren 225 leden (=17%)

Tussen 70 en 79 jaar oud waren 643 leden (=50%)

Tussen 80 en 89 jaar oud waren 363 leden (=28%)

Tussen 90 en 99 jaar oud waren 45 leden (=3%)

Ouder dan 100 jaar was niemand.
Onze ledenwervers Francy Stevens en Jos Leermakers hebben in 2019 56 nieuwe leden ingeschreven, 31 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, 16 leden zijn verhuisd en 29 leden zijn overleden.

De lijst met de personalia van de 29 overleden leden treft u aan op pagina 22 van de vergaderstukken.

Ik wil u vragen om één minuut stilte in acht te nemen om de overleden leden van het afgelopen jaar te gedenken.

Op 14 maart om 17.30 uur is er een H. Mis voor de overleden leden van onze vereniging in de Parochiekerk in Bladel”.

 

5a. Toelichting jaarrekening 2019 door de penningmeester

Toespraak van Jac van der Aa:

“Er gaat best veel geld om in onze vereniging.

We hebben 5% van onze baten niet hoeven aan te spreken. Op de bestemming hiervan komen we nog terug. Eerst zullen we bekijken hoe dit overschot is ontstaan.

We hebben als eerste de activiteiten waar de subsidie- en sponsorgelden voor bedoeld zijn. Het merendeel van die activiteiten vindt plaats in de twee beschikbare locaties. De Schouw en D’n Opstoot zijn dan ook de grootste kostenveroorzakers, vergelijkbaar met de woonlasten bij u thuis. De instandhouding kostte € 22.000. Daarna volgen de kosten verband houdend met bewegen, zoals gymnastiek, Yoga, Tai Chi en zwemmen.

Maar ook de recreatieve activiteiten zoals zingen, schilderen en de gemeenschappelijke activiteiten zoals de kerstviering en de bonte middag vallen hieronder.

We zullen eens kijken waar de baten vandaan komen.

Het gehele bedrag van de ontvangen gemeentelijke subsidie wordt besteed aan activiteiten. Ook andere baten worden besteed aan onze activiteiten. De deelnemers betaalden per saldo een derde van de totale kosten.

We proberen quitte te spelen maar om de deelnemersprijs vast te stellen, moeten we vooraf inschattingen maken van deelname en gebruik. Het ene jaar valt het positief uit, het andere jaar negatief.

Zoals uit de deelnamelijsten blijkt is er sprake van grotere deelnames dan verwacht.

We hebben ook een groep activiteiten waarvoor het beleid is dat de kosten moeten worden gedekt door de deelnemersbijdragen. Dat zijn de wat luxere activiteiten: reizen, scholing en vorming. Ook bij deze groep moet vooraf een deelnemersprijs worden vastgesteld. Dit jaar gaf scholing en vorming een plus en de reizen een min. Per saldo zaten we iets in de min.

De derde groep is het beheer van dit alles. Ons beleid is dat deze kosten door elk lid jonger dan 90 jaar moeten worden gedragen. Onze contributie-opbrengsten zijn bestemd voor de kosten van beheer en de administratie. We rekenen hier met de netto contributies. De afdracht van € 15.000 aan KBO-Brabant is hier niet meegenomen. We zijn daarvoor alleen een doorgeefluik.

Een substantieel deel van het positieve resultaat komt uit het beheer.

Oorzaken:

* Ten opzichte van vorige jaren is de gemeentelijke subsidie voor het beheer verhoogd.

* Door de grotere deelname aan activiteiten zijn de opbrengsten aan consumpties hoger

* Het klinkt misschien vreemd maar door het uitbesteden van de Schakel hebben we minder kosten. Dat was voor ons ook een gegeven dat we niet hadden verwacht.

We konden heel voordelig de Schakel uitbesteden.

Door het uitbesteden maken we op jaarbasis zo’n 160.000 kopieën minder.

Daardoor kunnen we een veel goedkopere machine gaan gebruiken waarvan de onderhouds- en verbruikskosten aanmerkelijk lager zijn.

Nu er duidelijkheid is over de toekomstige huisvesting moeten we kritisch kijken naar wat we aan kapitaal hebben.

Heel belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging is de risicoreserve.

Ons beleid is dat we minimaal de helft van de in een jaar te verwachten ontvangsten aan contributies en activiteitensubsidies in reserve moeten houden. 

Daarmee kopen we als het ware tijd om orde op zaken te stellen als grote calamiteiten zich voordoen. 

We voldoen momenteel niet aan die gestelde norm; daarom is het voorstel om vanuit het positieve resultaat van 2019 de risicoreserve te verhogen tot € 17.000,00.

Door meer duidelijkheid over de toekomstige huisvesting kunnen we volstaan met een spaarpot voor de inrichting en vernieuwing. De bestaande voorzieningen kunnen daarin worden ondergebracht.

Tenslotte vragen we uw toestemming om voor de reserve voor jubilea een wat uitgebreidere bestemming toe te staan.

We zouden ons bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat bij de opening van een nieuwe ruimte of bij PR-activiteiten van bestaande groepen ook gelden uit dit fonds beschikbaar gesteld kunnen worden.

Als we dit doorvoeren krijgen we de volgende specificatie:

Daarbij specificeren we op de balans de samenstelling van ons kapitaal

* in eigen vermogen, dat is wat we zelf hebben gespaard,

* in voorzieningen, dat zijn de kosten van slijtage van spullen die in de toekomst moeten worden vervangen

* en overige passiva, zoals nog te betalen posten en overlopende posten van een vorig jaar.

Tenslotte moeten we nog iets vinden over de begroting 2021. De subsidieaanvraag moet bij de gemeente namelijk binnen zijn op 1 mei aanstaande. Onze begroting gaat uit van de volgende aannames:

De contributie blijft gelijk aan 2020 en de te maken kosten moeten gelijk zijn aan de te ontvangen baten.

Samengevat zijn dit dan de voorstellen waarover u uw oordeel moet geven:

 • * Resultaat vaststellen op € 5.451,38
 • * Risicoreserve naar € 17.000,00
 • * Voorzieningen samentrekken
 • * Reserve Jubilea wordt Reserve Evenementen
 • * Begroting 2021 vaststellen

De kascommissie heeft zich over de administratie gebogen en over de bevindingen een brief geschreven.

Voorgesteld wordt:

De jaarrekening goed te keuren en de voorgestelde acties te accorderen:

* Van het voordelige resultaat van € 5.451,38 een bedrag van € 2.235,56 toe te voegen aan de risicoreserve en een bedrag van € 3.215,82 toe te voegen aan de reserve voor vernieuwing en inrichting;

* De contributie voor 2021 te handhaven op € 23,-”.

 

5b. Toelichting begroting voor het jaar 2021 door de penningmeester

De penningmeester licht de (meerjaren-)begroting van Seniorenvereniging Bladel toe. De cijfers staan vermeld in bijlage 3 op bladzijde 10.

 

5c. Verslag kascommissie 2019

Wim leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie, bestaande uit Marianne Heesbeen, Ton Heesterbeek en Arno Lablans, heeft de balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting daarop akkoord bevonden. De penningmeester heeft zijn zaakjes goed voor elkaar.

 

5d. Goedkeuring jaarrekening 2019, begroting 2021 en dechargeverlening

Het financieel jaarverslag 2019, de balans per 31 december 2019 en de begroting voor 2021 worden akkoord bevonden. De vergadering besluit om van het voordelig saldo over 2019 van € 5.451,38 een bedrag van € 2.235,56 toe te voegen aan de risicoreserve en een bedrag van € 3.215,82 toe te voegen aan de reserve voor vernieuwing en inrichting. De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur van Seniorenvereniging Bladel.

Wat doet KBO-Brabant voor Seniorenvereniging Bladel? Dit wordt uitvoerig toegelicht in de bijlage van de ONS van maart 2020.

 

5e. Vaststellen contributie 2021

De ledenvergadering gaat akkoord met het vaststellen van de contributie voor 2021 op een bedrag van € 23,- per lid.

 

5f. Verkiezing kascommissie 2021

De leden van de kascommissie doen hun werk twee jaar en zijn daarna aftredend. Dit jaar is Marianne Heesbeen aftredend. Marianne, bedankt voor dat werk en hierbij een bloemetje. Ton Heesterbeek en Arno Lablans zijn de nog zittende leden en het zou prettig zijn als iemand zich kandidaat wil stellen als reserve-lid. Jos Leermakers meldt zich als reserve-lid van onze kascommissie.

 

6. Statutenwijziging (aanpassingen om te voldoen aan ANBI-status)

Henk licht de informatie op bijlage 2 van de vergaderstukken toe. De vergadering besluit om deze wijziging van onze statuten goed te keuren.

 

7. Benoeming Lid van Verdienste 2020

Het is een persoon die 11 jaar bestuurder is geweest van onze vereniging.

Daarnaast was zij 15 jaar lid van ons zangkoor Zanglust. Ook was zij vier jaar lid van de redactie van de Schakel en stond zij mede aan de wieg van de huidige zomeractiviteiten. Verder was zij 11 jaar voorzitter van de werkgroep Algemene Activiteiten. Kortom een ‘sieraad’ voor onze vereniging. Het bestuur van Seniorenvereniging Bladel heeft, in haar vergadering van 20 januari 2020, besloten om Cootje Wijffels te benoemen tot derde lid van verdienste van onze vereniging.
Wegens het coronavirus is Cootje helaas vandaag niet aanwezig.

Wim zal de speld en de bijbehorende oorkonde aan Cootje uitreiken. Ook zal hij haar een bloemetje overhandigen.

8. Bestuursverkiezingen
Bestuurslid Marijke Velthuijzen is dit jaar aftredend maar stelt zich niet meer herkiesbaar. Omdat Marijke vandaag, om gezondheidsredenen, niet aanwezig kan zijn leest Wim een afscheidsbrief van haar voor.

Thea Rosch heeft de werkzaamheden voor de zomeractiviteiten van Marijke Velthuijzen overgenomen. Thea stelt zich voor aan de leden van de vergadering. De vergadering gaat akkoord met haar benoeming.

Giel Verbeek heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid PR en communicatie. Giel stelt zich voor aan de leden van de vergadering. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

Gerard Moeskops heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid Scholing en Vorming. Gerard stelt zich voor aan de leden van de vergadering. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

Jan Evers, het bestuurslid dat op dit moment Scholing en Vorming in zijn portefeuille heeft, schuift door naar de bestuursfunctie ‘bewegen voor ouderen’.

De nieuwe bestuursleden zullen zich uitgebreider introduceren in de Schakel van april.

Vacatures: Het bestuur is er nog niet in geslaagd om twee aanvullende bestuursleden te werven. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Wim om het bestuur mandaat te geven om tussentijds nieuwe bestuursleden te benoemen.

Vicevoorzitter Henk Heesterbeek neemt het vervolg van de vergadering voor zijn rekening.

Voorzitter Wim van Lieshout is dit jaar aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar.

Al bij zijn aantreden heeft hij aangegeven dat hij de uitdaging voor een periode van drie jaar wilde aangaan. Wim spreekt een afscheidswoordje uit. Wim blijft lid van Seniorenvereniging Bladel. We zullen nog op diverse fronten van zijn expertise gebruik mogen blijven maken. De vicevoorzitter overhandigt Wim bloemen. Ook zijn vrouw wordt in het afscheid betrokken.

Verkiezing voorzitter:

Het bestuur stelt Paul van de Weijer voor als voorzitter van onze vereniging. Paul stelt zich uitgebreid voor. Paul zal zich nog uitgebreid introduceren in de Schakel van april.

De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming als voorzitter.

 

9. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Kleine Pauze

 

10. Optreden van Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel met zijn voordracht ‘Het Dorp’.

De grote pauze is komen te vervallen.

 

11. Wim Daniëls hield zijn voordracht zonder pauze tot ongeveer half vijf.

 

12. Afsluiting van de middag door de vicevoorzitter.

De vicevoorzitter bedankt Wim Daniëls en alle leden voor hun aanwezigheid.

Na afloop was er nog een zeer genoeglijk samenzijn in de foyer van Den Herd.

Agendapunt 2

 

Algemeen Jaarverslag 2020 van de Secretaris van Seniorenvereniging Bladel

Het dagelijks Bestuur (DB) vergaderde in 2020 elf keer. Het Algemeen Bestuur (AB) vergaderde in 2020, in verband met de coronamaatregelen, acht keer.

Als secretaris bedank ik het voltallige bestuur voor de prettige samenwerking.

In de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2020 werd afscheid genomen van Marijke Velthuijzen en van Wim van Lieshout. Paul van de Weijer werd benoemd tot nieuwe voorzitter van onze vereniging. Thea Rosch, Giel Verbeek en Gerard Moeskops werden benoemd voor een periode van drie jaren. Op 18 mei 2020 is Martien van Gompel toegetreden als bestuurder van onze vereniging,

Corona:

Het jaar 2020 stond in het teken van de diverse coronamaatregelen. Veel activiteiten moesten worden afgelast of konden niet doorgaan. Bijvoorbeeld: onze zomeractiviteiten, reizen, uit eten met onze vereniging, koersbal, zangkoor, 85+-Middag, de Bonte Middag en de Kerst-winterviering konden niet doorgaan. Wel hebben we bij al onze vrijwilligers een Bladelbon bezorgd en rond de feestdagen een bemoedigingsbrief met een presentje bezorgd bij alle huisadressen van onze leden. Ook konden onze leden gebruik maken van een kortingsregeling bij voorstellingen van Den Herd.

 

Organisatie

Vanaf 11 maart 2020 is onze nieuwe bestuursstructuur ingegaan

Onze vereniging kent twaalf bestuursfuncties:

 • Algemeen en externe betrekkingen: Voorzitter, Paul van de Weijer
 • Algemeen en administratie: Secretaris, Henk Heesterbeek
 • Algemeen en boekhouding: Penningmeester, Jac van der Aa
 • Ledenadministratie en coördinatie vrijwilligers: 2e secretaris, vacature
 • Werkgroep biljarten en coördinatie diensten: Martien van Gompel
 • Ledenwerving/rouw en jubilea/uit eten met Seniorenvereniging Bladel: Francy Stevens
 • Werkgroep belangenbehartiging: (Ouderenadviseurs/Cliëntondersteuners/ Thuisadministrateurs/Belastinginvullers en Bezoekgroep): Piet Hendriks
 • Werkgroep Algemene Activiteiten: Corrie van der Kolk
 • PR en Communicatie: Giel Verbeek
 • Recreatieve activiteiten/Scholing en Vorming: Gerard Moeskops
 • Werkgroep Zomeractiviteiten en reizen: Thea Rosch
 • Meer bewegen voor ouderen: Jan Evers

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Op onze website vindt u het privacyprotocol Seniorenvereniging Bladel 2018, de privacyverklaring Seniorenvereniging Bladel 2018 en de verkorte privacyverklaring ten behoeve van Seniorenvereniging Bladel t.b.v. de Schakel 2018.

In 2020 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

 

Nieuwe Website:

In 2020 is hard gewerkt aan het bouwen van een nieuwe website in het programma WordPress. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de oude website volledig geprogrammeerd werd in HTML/PHP. Zeer flexibel, maar moeilijk te onderhouden. De hele site en enkele afgeleide functies waren in handen van slechts één persoon. Op 1 januari 2021 is de nieuwe website in de lucht gegaan.

Nog niet alles is zoals we gepland hebben maar er wordt hard gewerkt om het aantal verbeterpunten zo klein mogelijk te maken.

 

Huisvesting Seniorenvereniging Bladel

Op 6 oktober heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om architectenbureau GROUP A uit Rotterdam de opdracht te gunnen voor de verbouwing van het voormalige Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel tot een nieuw gemeenschapshuis Den Herd. De gemeente en Den Herd hopen het ontwerpproces voor de zomer van 2021 te hebben afgerond waarna met de aanbesteding van de bouw kan worden begonnen. Begin 2022 is de wens te kunnen starten met de daadwerkelijke verbouwing. Intussen hebben er gesprekken plaatsgevonden met de architect Maarten van Bremen en het projectteam (waarin vertegenwoordigers van de gemeente Bladel en het bestuur van Den Herd).

We gaan er vanuit dat we in de tweede helft van 2023 ons nieuwe ‘home’ kunnen betrekken.

 

Visiedocument op gemeentelijk ouderenbeleid Gemeente Bladel

De gemeenteraad heeft in het raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld dat ‘het gemeentelijk ouderenbeleid aangepast moet worden aan de suggesties en uitgangspunten van de vijf Bladelse ouderenbonden om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het gemeentelijk ouderenbeleid’. Als reactie op het aangeboden visiedocument heeft de gemeente Bladel besloten tot aanstelling van een ouderenconsulent. Intussen is Loes Beekman aangesteld als ouderenconsulent gemeente Bladel in de functies huisvestingsconsulent en zorgcoach.

 

Voor de Ouderen (voorheen Premieplan)

Het KBO-Brabant project ‘Voor de Ouderen’ geeft kleine activiteiten en projecten voor het welzijn van ouderen meer slagkracht door de opbrengst van geldinzamelacties te verdubbelen met een bedrag van maximaal € 2.000. Over 2020 zijn onze activiteiten, in verband met corona, niet doorgegaan en hebben we geen bijdrage ontvangen van ‘Voor de Ouderen’.

 

Rabo Clubsupport (voorheen Rabobank Clubkas Campagne)

In 2020 heeft Seniorenvereniging Bladel een bedrag ontvangen van € 842,65. Daarbovenop hebben we van KBO Kring gemeente Bladel een bedrag van € 250 ontvangen als bijdrage voor de gemiste inkomsten uit 2019.

 

Overige inkomsten

Voor de zomeractiviteiten hebben we aan subsidie een totaalbedrag van € 1.500 ontvangen. Dit bedrag is afkomstig van de gemeente Bladel, en de Stichting Cluster Senioren Bladel. De zomeractiviteiten zijn in verband met corona niet doorgegaan. Het ontvangen bedrag wordt gereserveerd voor toekomstige zomeractiviteiten.

 

Contributie

Om kosten te besparen heeft het bestuur al haar leden gevraagd om de machtigingskaart in te vullen. Binnen een vereniging met ongeveer 1.250 leden is dit een must om een goede administratie te kunnen voeren. Het bestuur roept de laatste ongeveer 150 leden opnieuw op om gebruik te maken van een machtiging.

 

Individuele belangenbehartiging

De individuele belangenbehartiging wordt vormgegeven door: de vrijwillige ouderenadviseurs, de cliëntondersteuners, de belastinginvullers, de hulp bij thuisadministratie, een klussendienst, een PC- hulpdienst, een boodschappendienst, een winterdienst en een vervoersdienst.

 

Collectieve belangenbehartiging

De collectieve belangenbehartiging wordt door KBO-Brabant op regionaal en landelijk niveau vormgegeven. Op lokaal niveau participeert Seniorenvereniging Bladel in KBO Kring gemeente Bladel, in Stichting Cluster Senioren Bladel en via deze stichting in het Platform Ondersteuning en Participatie (POP). Ook worden goede contacten onderhouden met de gemeente Bladel en de daar aanwezige politieke partijen. Verder participeert Seniorenvereniging Bladel in het Platform Informele Zorg. Hierin zijn vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd op het gebied van zorg en welzijn.

Daarnaast hebben we contact met de besturen van lokale verenigingen

 

Samenvatting
Seniorenvereniging Bladel is een actieve vereniging waarin vele leden hun steentje bijdragen om al de activiteiten mogelijk te maken. Zonder inzet van vele vrijwilligers was het onmogelijk om al deze activiteiten uit te voeren. Het bestuur is alle vrijwilligers heel veel dank verschuldigd.

Alleen door samenwerking kunnen we al onze activiteiten blijven uitvoeren.

 

 

Vertrouwenspersoon (Marcel Houben)

In mei 2018 werd Marcel Houben benoemd als vertrouwenspersoon van onze vereniging. Hij is de opvolger van Mariet Verdaat. Gelukkig heeft Marcel nog geen zaken hoeven te behandelen.

Commissie Lid van Verdienste

Ultimo 2019 bestond deze commissie, die het bestuur adviseert over de benoeming van een lid van onze vereniging tot Lid van Verdienste uit: Johan Halman, voorzitter; Jeanne Groenen en Ben Holleman.

 

Aandachtsgebieden 2e secretaris (Vacature)

 

Ledenadministratie

Als tweede secretaris van de vereniging ben ik verantwoordelijk voor een correcte ledenadministratie. Deze verantwoordelijkheid heb ik gedelegeerd aan Henk van Winkel. Seniorenvereniging Bladel maakt gebruik van het door KBO-Brabant ondersteunde programma Leaweb. In een protocol zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen Seniorenvereniging Bladel en KBO-Brabant over het omgaan met de privacygevoelige ledengegevens. De toegangsrechten tot Leaweb zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

Gastvrouwen(heren) (Rita van den Oetelaar)

Er zijn in deze periode 5 gastvrouwen gestopt. En gelukkig hebben we er ook 1 bij gekregen. In deze coronaperiode maken we geen gebruik van de gastvrouwen omdat er geen activiteiten zijn.

Ik hoop dan ook dat als het weer kan de overige gastvrouwen weer bereid zijn ons te voorzien van koffie en thee en er weer nieuwe gastvrouwen bij komen.

Ik wil graag al deze mensen bedanken voor hun inzet. Zonder deze hadden we een probleem.

 

Logistiek (Rita van den Oetelaar)

Ook dit is een drukke activiteit om iedereen van de gevraagde zaal en gastvrouwen te voorzien.  Hierbij ook de site, reserveringen bijhouden. Het resultaat ziet u op het scherm in de hal en op de site van de seniorenvereniging (organisatie—reserveringen). In de coronaperiode is de activiteit stilgevallen.

Huismeester (Walter Wouters)

Walter draagt zorg voor het klein onderhoud van onze ruimte en inventaris. Ook is hij de enige die de thermostaat van de verwarming mag aanpassen.

 

Beheerders (Louis Wouters en Henk Ansems)

De beheerders zorgen voor het inrichten en opruimen van de zaal. Zij doen de boodschappen van alle benodigdheden en dragen zorg voor de gescheiden afvoer van afval (papier, PMD en restafval).

Schoonmaak (José van der Heijden/Shahoud Karbouz)

Zij dragen zorg voor het schoonhouden van De Schouw en D’n Opstoot.

Aandachtsgebieden biljarten en coördinatie diensten (Martien van Gompel)

 

Werkgroep biljartruimte (Martien van Gompel en Toon Daniëls)

Het beheer van biljartruimte D’n Opstoot is in handen van Toon Daniëls. De coördinator is Martien van Gompel. Verder verzorgt de werkgroep het openen (om 9.00 uur) en sluiten (21.00 uur) van D’n Opstoot. Ook wordt er op donderdagavond op 4 biljarts les gegeven aan geïnteresseerden door een 4-tal enthousiaste instructeurs. Na een normale start van het jaar is vanwege de coronamaatregelen in maart de interne biljartcompetitie van D’n Opstoot gestopt en is ook het Mini-Pentatlontoernooi niet doorgegaan. Na de eerste lockdown zijn begin juni de biljarts zover mogelijk uit elkaar geplaatst, waardoor er, met inachtneming van de RIVM-voorschriften, weer door acht personen gebiljart kon worden. Toen op 10 oktober de tweede lockdown inging, is D’n Opstoot voor de rest van het jaar op slot gegaan. De biljartlessen zijn tijdens de lockdowns uiteraard ook niet doorgegaan.
Ultimo december 2020 hadden we 143 (2019: 171) ‘druppels’ verstrekt. In het jaar 2020 zijn ongeveer 3.800 (2019: 8.500) personen de toegangsdeur tot de biljartruimte gepasseerd. Het effect van de sluiting van D’n Opstoot tijdens de eerste ‘lockdown’ (van 3 maart-8 juni) en van de tweede ‘lockdown’ (van 10 oktober tot en met 31 december) is duidelijk te zien in de grafieken.

In 2020 hebben we de ledenlijst opgeschoond. Leden die vanaf de start van de inschrijving in 2015 geen gebruik hebben gemaakt van hun druppel zijn uit de lijst verwijderd.

Om de overgang van de huidige locatie van D’n Opstoot naar een nieuwe biljartzaal in het Rabo-gebouw goed te laten verlopen, is een delegatie van de werkgroep in het Rabo-gebouw gaan kijken naar de mogelijkheden hiervoor. Aan de hand daarvan is een concepttekening gemaakt, die aan de architect is doorgestuurd. We blijven de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen.

Ten slotte willen we de leden van de werkgroep en allen die zich ingezet hebben om de biljartactiviteit tot een succes te maken, bedanken voor de vele vrijwilligersuren die zij hiervoor hebben ingezet.

Pc-hulpdienst (Hugo Duran)

In 2020 heeft de PC-hulpdienst 26 meldingen gekregen voor PC-hulp.

Vanwege Corona is er maar beperkt bij de cliënten thuis hulp verleend en er is zoveel mogelijk door de hulpverlener telefonisch contact opgenomen en op deze wijze getracht het probleem op te lossen.

In een paar gevallen is doorverwezen naar Van Hoof IT om met dit bedrijf contact op te nemen voor het oplossen van het probleem.

PC-doe mee centrum

Ondanks dat in de Schakel wordt medegedeeld dat er op dinsdag- en woensdagmiddag op afspraak PC-hulp kan worden verleend is in 2020 hiervan geen gebruik gemaakt.

Verder zijn de desktop in De Schouw en de laptop voor Linedancing regelmatig voorzien van de nodige updates.

Vervoersdienst (Elly Spijker)

De vervoersdienst van Seniorenvereniging Bladel voorziet in een behoefte. In verband met corona is er slechts sporadisch gebruik van gemaakt.

Winterdienst (Miet van Steensel)

De winterdienst is het afgelopen jaar een paar keer in actie gekomen om bij de leden die daar om gevraagd hebben de stoepen weer sneeuwvrij te maken. Hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Boodschappendienst (Miet van Steensel)

Voor de boodschappendienst zijn er het afgelopen jaar geen aanvragen geweest.

Klussendienst (Gust van de Put)

De klussendienst wordt gecoördineerd door Gust van de Put en is bereikbaar op dinsdag/ woensdag/ donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. De klussen worden uitgevoerd door Louis Spoelstra, Ad Paridaans, Frans Klessens en Jan van Gisbergen. Hierbij worden de klussen zoveel mogelijk evenwichtig verdeeld, mede afhankelijk van de soort klus en de beschikbaarheid van de uitvoerders. Door omstandigheden waren enkele klussers een periode niet beschikbaar en is het bestuur op zoek gegaan naar vervangers. Enkele leden van de Seniorenvereniging Bladel hebben zich toen als invaller beschikbaar gesteld. Vanwege het geringe aantal aanvragen was het niet nodig een beroep te doen op deze vervangers. Bij de aanvragen vormen de huurders van een woning van Woningstichting de Zaligheden een aparte groep voor de klussendienst, omdat de Seniorenvereniging afspraken heeft met deze Stichting over de soorten klussen en de vergoedingen.

In 2020 is slechts 29 keer een beroep gedaan op de uitvoerders van de klussendienst, waarbij 2 maal verwezen moest worden naar een professioneel bedrijf. Ook hier zullen de Corona-maatregelen van invloed zijn geweest, terwijl er binnen de voorschriften wel een beroep gedaan kan worden op de klussendienst.

Aandachtsgebieden ledenwerving/rouw en jubilea/uit eten met Seniorenvereniging Bladel (Francy Stevens)

 

Pastoraal werk (Francy Stevens/Jos Leermakers)

De vlag in de kerk wordt op dit moment door Jos Leermakers gezet. In 2020, in verband met corona, is dit in de kerk of in het rouwcentrum Loonen slechts sporadisch gebeurd. De melding van overlijden komt vaak te laat om in actie te komen. Wel wordt altijd een condoleancekaartje bezorgd.

 

Ledenwerving (Francy Stevens/Jos Leermakers)

Afgelopen jaar zijn Francy Stevens en Jos Leermakers druk bezig geweest met het bezoeken en inschrijven van nieuwe leden. Veel vragen van de mensen hebben zij geprobeerd te beantwoorden. Ook de mogelijkheden die Seniorenvereniging Bladel kan bieden kwamen aan de orde. In verband met corona hebben zij ongeveer 49 mensen bezocht en ingeschreven.

Het vouwen en bezorgen van de Schakel (Francy Stevens)

Vanaf oktober 2019 wordt de Schakel geprint door Gielen Druk Print Webmedia in Bergeijk. Een vaste groep vrijwilligers zorgt elf keer per jaar dat de ONS en de Schakel in elkaar worden gestoken en dat er stapeltjes worden klaargelegd voor de bezorgers. Onze bezorgers zorgen voor de verspreiding.

Uit eten met Seniorenvereniging Bladel (Toon Daniëls, Joke Schellekens en Ria Verspeek)

Elke maand (m.u.v. juli) gaan er tussen de 80 en 100 mensen in een gezellige sfeer en tegen een acceptabele prijs, samen uit eten. Bijna alle restaurants uit Bladel doen daaraan mee. Het wordt allemaal prima geregeld door Toon Daniëls, Joke Schellekens en Ria Verspeek.  In verband met corona kon de activiteit vanaf maart 2020 helaas niet meer doorgaan.

 

Fruitschalen (Harrie v. Avendonk/Toon Daniëls)

Het afgelopen jaar zijn er 38 fruitschalen bezorgd bij onze leden die, na een week in het ziekenhuis, weer op verhaal moesten komen.

Deze geste van Seniorenvereniging Bladel werd zeer op prijs gesteld en een praatje bij het bezorgen viel steeds in goede aarde.

Het probleem is dat niet altijd bekend is wie er in het ziekenhuis zijn geweest. Daarom een oproep: als je van buren of kennissen hoort dat er iemand in het ziekenhuis is geweest dan graag een berichtje naar Harrie van Avendonk of Toon Daniëls

 

Aandachtsgebied Belangenbehartiging (Piet Hendriks)

 

Vrijwillige ouderenadviseurs, clientondersteuners, belastinginvullers, thuisadministrateurs (Piet Hendriks)

Het is een raar jaar geweest. In verband met de coronapandemie zijn de contacten, die we normaal hebben in een jaar, dit jaar op een laag pitje komen te staan.

Enerzijds omdat onze regering verordonneerde dat een bezoek niet of nauwelijks was toegestaan. Anderzijds omdat onze leden zelf de boot afhielden, bang om besmet te raken met het coronavirus. Heel begrijpelijk!

In juni is onze commissie é֖én keer bijeen geweest om zaken door te spreken.

De consulenten van de Gemeente Bladel, afdeling WMO, deden alleen telefonische consulten. Mede daardoor zijn er weinig huisbezoeken afgelegd.

Ook de 75-jarigen in Bladel werden, in tegenstelling tot andere jaren, niet bezocht. De bezoeken zijn, in overleg met de Gemeente Bladel en Wél! Wel!zijn doorgeschoven naar 2021.

Sinds 2020 beschikt onze groep ook over drie ambassadeurs brandveiligheid. Dus ook voor vragen over dit onderwerp kunt u voortaan bij ons terecht.

De Bezoekgroep voor de 85-jarigen in onze vereniging behoort sinds de nieuwe bestuursstructuur ook tot de groep belangenbehartiging. Zie ook het verslag van deze groep.

De groep belangenbehartigers bestaat uit:

5 Vrijwillige Ouderenadviseurs

3 Cliëntondersteuners inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

3 Belastinginvullers

2 Thuisadministrateurs

1 Coördinator Bezoekgroep

In totaal bestaat de groep belangenbehartigers uit 9 personen. Enkele van deze personen hebben dubbele functies.

De belastinginvullers hebben zich beziggehouden met in totaal +/- 110 aangiften IB met alle daarbij behorende werkzaamheden zoals het controleren/aanvragen van huur- en zorgtoeslagen, aangifte erfbelasting en afhandelen van bezwaarschriften.

In totaal zijn onze belastinginvullers hier ongeveer 410 uur mee bezig geweest.

Ook bij de werkzaamheden van de belastinginvullers gaf corona wel wat belemmeringen.

Komend jaar kunnen de belastinginvullers zich verheugen op een nieuwe collega.

Onze VOA’s en Cliëntondersteuners zijn dit jaar ongeveer 85 uur in de weer geweest. Aanmerkelijk minder uren dan het afgelopen jaar. Hier liet corona zich nadrukkelijk gelden.

Ik spreek de hoop uit dat 2021 een beter jaar wordt wat contacten met leden betreft dan 2020. Laten we corona snel achter ons laten!

Bezoekgroep (Corrie Spoelstra)

De Bezoekgroep bestaat uit 9 vrijwilligers die een bezoekje brengen aan leden van de Seniorenvereniging die 85 jaar of ouder zijn. Dit vindt plaats rond hun verjaardag. Ze overhandigen een presentje.

Behalve het overbrengen van felicitaties is er op deze manier ook een contactmoment wat de leden meestal zeer op prijs stellen omdat velen niet meer deel (kunnen) nemen aan activiteiten van de Seniorenvereniging.

Tevens heeft de Bezoekgroep een signaleringsfunctie en kan ze doorverwijzen naar en/of  contact opnemen met de werkgroep belangenbehartiging, met wie wij een kort lijntje hebben. Dit jaar zijn er ongeveer  190 leden bezocht.

De Bezoekgroep komt 1x per 2 maanden bij elkaar. De bezoeken van de komende 2 maanden worden dan evenredig verdeeld.

In het jaar 2020 veranderde Covid-19 echter alles.

Door de lockdown werden de bezoeken tijdelijk gestaakt.

Op verzoek van onze voorzitter hebben we, in enkele weken, ongeveer 190 85+’ers telefonisch benaderd. Belangrijk was de vraag of we op enige wijze hulp konden bieden. Er werden geen problemen gesignaleerd.  Men berustte in de situatie.

De bezoeken werden voortgezet door het  afgeven van het presentje aan de deur.  Later werden de bezoeken ‘achter de voordeur’ hervat, afhankelijk van de jarige en de vrijwilliger. Uiteraard werden de corona-maatregelen in acht genomen. Hierbij speelden ook persoonlijke ervaringen en gevoelens  mee.

Er was wel veel behoefte aan contact.

We hopen van harte dat we binnen niet al te lange tijd onze activiteiten weer als vanouds kunnen hervatten.

 

 

 

 

Aandachtsgebied Algemene Activiteiten (Corrie van der Kolk)

 

Werkgroep Algemene Activiteiten (Corrie van der Kolk)

11 maart: Alg. Ledenvergadering

115 personen hebben ingetekend. We hadden gehoopt op een grotere opkomst, maar waarschijnlijk durfden de mensen i.v.m. het begin van de Covid- besmettingen niet te komen.

Na de vergadering was er een optreden van Wim Daniëls die een voordracht gaf over zijn  boek Het Dorp.

Na afloop van de middag kwam het bericht dat Nederland in lockdown ging.

Achteraf was dit de eerste en de laatste jaarlijkse activiteit van het jaar 2020.

In verband met allerlei beperkende maatregelen was het niet mogelijk de andere jaarlijkse activiteiten (Bustochten, Seniorenmiddag 85+, Bonte Middag, Groendecoratie, Kerst-/winterviering) door te laten gaan.

Wel hebben we de senioren van 85 jaar en ouder (bezoekers van de Seniorenmiddag 85+) bezocht. Alleen niet om ze uit te nodigen voor de Seniorenmiddag, maar om ze een doosje met 4 lekkere bonbons te bezorgen als alternatief.

Kerststukjes (Riek Moorman)

Al jaren maakt Riek de kerststukjes die prominent de tafels versieren bij de Kerst-/winterviering. In 2020 is de Kerst-/winterviering wegens Covid niet doorgegaan.

Aandachtsgebied PR en Communicatie (Giel Verbeek)

Jaarverslag 2020 van de redactie van de Schakel.

In 2020 hebben we maandelijks, met uitzondering van de maand augustus, een Schakel uitgebracht.

De ledenbladen zijn, samen met de ONS, magazine voor senioren van KBO-Brabant, in de kern Bladel bezorgd. De Schakel kan ook in De Schouw worden gelezen.

Tevens is de Schakel digitaal beschikbaar op onze website seniorenverenigingbladel.nl.

Aan leden, die hun e-mailadres hebben opgegeven, kunnen we, op hun verzoek, de Schakel digitaal toesturen. Aan belangstellenden, ook buiten Seniorenvereniging Bladel, wordt de Schakel op verzoek digitaal toegezonden. Uit het oogpunt van kosten hebben we besloten om de Schakel niet meer per post te versturen.

Maandelijks publiceren we de meest actuele informatie, naast interessante en prettig leesbare bijdragen van onze leden. Onze leden en de voorzitters van de werkgroepen leveren hiervoor de informatie aan.

We hebben grote waardering voor onze Schakelbezorgers. Die gaan door weer en wind op stap om u ons ledenblad te bezorgen.

Dankzij de vormgeving en eindredactie van Sjef Wilting ziet ons blad er altijd gelikt uit.

Vanaf september 2019 wordt de Schakel geprint bij Gielen ‘Druk, Print, Webmedia’ in Bergeijk.

Gastschrijvers dragen bij aan een zeer leesbaar blad met humor. Extra noemen we hier puzzelmaker Henk van Winkel, de fietsweetjes en de fietsroutes van Sjef Wilting. Wij zijn ook aan hen veel dank verschuldigd.

Wij ontvangen graag stukjes die door leden ingezonden worden om in de Schakel te plaatsen. Deze stukjes kunnen aangeleverd worden op het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook bedanken we de voorzitters en leden van de verschillende werkgroepen die maandelijks voor input zorgen.

De redactie bestaat ultimo 2020 uit: George Koijen, Ben Holleman, Sjef Wilting, Jeanne Verhagen, Bas van Loon, Giel Verbeek en Henk Heesterbeek. De vergaderingen van de redactie worden deels ook bijgewoond door Henk van Winkel.

Ten slotte wil ik de leden van de redactie en allen die zich hebben ingezet om ons blad, de Schakel, tot een succes te maken, bedanken voor hun maandelijkse inzet en de vele vrijwilligersuren.

De Website (1) (Henk van Winkel)

De structuur van onze huidige website (mappenstructuur PHP) zal de komende periode worden omgebouwd naar de nieuwe website welke gebaseerd is op een database met interface (uniform en multifunctioneel). De huidige website kan alleen door een programmeur in de lucht worden gehouden. De nieuwe website kan door een enthousiaste (en ervaren) vrijwilliger worden onderhouden.

Het bedrijf Webber uit Eindhoven begeleidt Henk van Winkel en Ad Castelijns in de overgang naar de nieuwe website.

Webber maakt gebruik van het uniforme programma WordPress. Er moeten nog diverse zaken worden besproken en opgelost die voor de conversie van onze website noodzakelijk zijn.

Webber blijft ook na de conversie betrokken bij de website en blijft onder andere verantwoordelijk voor de back-up functie. Conclusie: Voor de continuïteit van onze website is het noodzakelijk dat we deze overstap maken.

Onze website moet een communicatiemiddel zijn voor leden, derden en toekomstige leden. Nieuwe leden moeten zich elektronisch kunnen aanmelden. Onze website mag geen archief (functie) zijn. Er mag geen koppeling tot stand gebracht worden met Leaweb. Informatie over contactpersonen beperken tot de getoonde informatie in onze Schakel. Bovenstaande uitgangspunten, door het DB geformuleerd, zijn in de AB vergadering van 18 mei akkoord bevonden.

De verdere praktische ontwikkelingen van de nieuwe website nemen nog wel de nodige tijd in beslag. Er wordt voorgesteld nieuwe foto’s te laten maken van alle bestuursleden. In de nieuwe website komen verwijzingen (links) naar de relevante websites voor onze leden. De huidige nieuwsflits wordt met behulp van de emailadressen uit Leaweb verstuurd. Aan de Bestuursleden wordt gevraagd op een ‘format’ informatie aan te leveren over hun eigen verantwoordelijkheden.

Op donderdag 18 juni is er een speciale bijeenkomst in De Schouw waar een demo van de nieuwe website aan de bestuursleden van het AB wordt gepresenteerd. De opzet van de nieuwe website wordt enthousiast ontvangen en alle kritische vragen en aanbevelingen worden meegenomen.

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe website in de lucht gegaan onder dezelfde onveranderde naam. Wij zijn ons ervan bewust dat nog niet alles perfect en compleet is. Het onderhouden van een website is een proces van bijschaven, aanpassen en up-to-date houden.

Daarvoor wordt er een werkgroep in het leven geroepen om de diverse taken te verdelen en uit te voeren. Het is de bedoeling de functie van webmaster over drie personen te verdelen. Eveneens wordt er door Webber een opleiding voor de leden van de werkgroep verzorgd. De leden van de werkgroep zijn momenteel Henk van Winkel en Ad Castelijns aangevuld met Ben Duis en Giel Verbeek (bestuurslid)

De Website (2) (Henk van Winkel)

De website (SeniorenverenigingBladel.nl) wordt vooral gebruikt om sneller met onze leden te kunnen communiceren dan met ons maandblad de Schakel mogelijk is.

Als gevolg van de coronacrisis werden veel activiteiten afgelast en was er dus weinig nieuws te melden. Toch is hij nog regelmatig bezocht. Zie de grafiekjes op volgende bladzijde.

Vanaf 1 januari 2021 is de site volledig vernieuwd.

Hij is ontwikkeld in het programma WordPress en wordt technisch ondersteund door WEBBER Interactief B.V.

Belangrijkste reden voor de overstap is het feit dat de oude website volledig geprogrammeerd werd in HTML/PHP. Zeer flexibel, maar moeilijk te onderhouden. De hele site en enkele afgeleide functies waren in handen van slechts één persoon.

Wij zijn ons ervan bewust dat nog niet alles is zoals we gepland hadden maar er wordt hard gewerkt om het aantal verbeterpunten zo klein mogelijk te maken.
In het noodzakelijke overleg wat hier voor nodig is, worden we wel ‘tegengewerkt’ door de regelgeving rondom het coronavirus.

Aandachtsgebieden Scholing en Vorming/recreatieve activiteiten/ (Gerard Moeskops)

 

Werkgroep Scholing en Vorming (Gerard Moeskops):

De werkgroep probeert een nuttig en plezierig pakket aan lezingen en cursussen te programmeren. We kijken en luisteren goed naar de doelgroep (vanaf 50 jaar tot echt oud) en proberen actueel te zijn. Ook proberen we de mensen nieuwsgierig te maken naar minder bekende onderwerpen.

Cursusgeld is voor niet-leden 10% hoger dan voor leden.

Werkgroepsleden eind 2020: Thea Rosch, Toos Kneefel, Nellie Hendrikx, Ben Holleman, Henk Akkermans en Gerard Moeskops (voorzitter).

Franse les (contactpersoon Henk Akkermans):

Ook in 2020 was er weer de cursus ‘Franse taal en conversatie’ met in het voorjaar twee groepen en in het najaar één groep. Een cursus bestaat uit 12 lessen van 1,5 uur en de groep komt bij elkaar op de woensdagochtend onder de enthousiaste leiding van Anneke Lugtigheid. Helaas zijn de lessen in 2020 niet doorgegaan.

Lezingen (werkgroep scholing en vorming):

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen lezingen georganiseerd of zijn geplande lezingen niet doorgegaan.

"Wat een kunst" (Toos Kneefel)

In 2020 was er geen cursus Kunst.

Engels (Toos Kneefel)

In 2020 was er geen cursus Engels.

Bridge (Toos Kneefel)

Voor een cursus bridge is er te weinig animo om te starten. Truus van Herpen geeft bridgeles aan huis en heeft mogelijk nog enkele plaatsen vrij.

Recreatieve activiteiten (Gerard Moeskops)

Ouderenkoor “Zanglust” (Anneke Strik)

Wegens coronavirus zijn de activiteiten van het koor minimaal geweest.

9 maart 2020 was de laatste repetitie van het koor. Den Herd ging dicht en alle bijeenkomsten van groepen werden afgelast.

22 juni 2020 gezellige bijeenkomst van het voltallige koor met de begeleiding, alles binnen de regels van de coronavoorschriften. Een geslaagde bijeenkomst. Goed om elkaar te ontmoeten.

13 en 14 oktober: Kempische korendagen. Ons koor zou deelnemen, maar de ‘korendag’ werd helaas afgelast.

Dec. 2020 vanuit het koor een kerstwens met bemoediging geplaatst in de Schakel.

Hopelijk gaat het in 2021 beter en kunnen de repetities weer beginnen.

Het koor telt momenteel ongeveer 20 enthousiaste leden met een enthousiaste dirigent, Noud Plasmans, en de organist/begeleider Jan Castelijns.

Hobbyclub (Jopie Koijen)

Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur komt deze groep bijeen om gezellig met elkaar te zijn. Terwijl ieder met zijn of haar eigen favoriete hobby bezig is, al koffie- of theedrinkend, worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. De groep bestaat momenteel uit 16 leden.

Door de corona was het vaak niet mogelijk om samen te zijn. Er zijn maar een paar bijeenkomsten geweest, tussen de lock-downs in.

De contactpersoon, Manon Smeets, heeft in oktober het stokje overgedragen aan Jopie Koijen.

Kaartmiddag (Geert Peskens)

Helaas is er door corona na 9 maart niet meer gekaart.

Wel is nog geprobeerd m.b.v. door het bestuur verzorgde spatschermen verder te kaarten, maar door te weinig belangstelling en te veel hinder van de spatschermen is dit voortijdig afgebroken.
Aan het rikken en jokeren op maandagmiddag in De Schouw wordt gemiddeld door zo’n vijfendertig personen deelgenomen. De wekelijkse uitslag en de tussenstand van het rikconcours zijn op de website te zien, evenals de periodeprijswinnaars. Het jokeren gebeurt niet in competitieverband maar in onderling overleg. Het aantal deelnemers is gestegen maar er is nog plaats voor meer deelnemers.

 

Teken- en schilderclub “Het Palet” (Marijke Donders/Nellie Hendrikx)

Per 1 januari 2020 zijn we met 6 personen verder gegaan o.l.v. Marijke Donders. Een persoon is gestopt wegens gezondheidsproblemen. Aangezien Corona steeds weer roet in het eten gooide, hebben we maar weinig bijeenkomsten gehad. Elke keer als Den Herd open mocht, hebben wij geschilderd, ook gedeeltelijk in de zomerperiode.

Het was een somber jaar aangezien een paar deelnemers ook zieken hadden is hun familie- of kennissenkring.

Nu zitten we weer in een langdurige lockdown. 

Met hoeveel personen we daarna weer starten in 2021 is onbekend.

Soos (Sjef Wilting)

Op de Soos, die wekelijks op woensdagmiddag gehouden wordt, komen helaas alleen kaarters. Meestal gaat het om ongeveer 10 personen. Ondanks een publicatie in de Schakel is de toename gering.

Toneelclub ‘Blijvend Jong’ (Ria de Punder en Nell Lavrijsen)

2020: Met veel plezier zijn we gestart om weer verschillende sketches te zoeken voor de bonte middag in november. Maar helaas corona gooide roet in het eten. Alles ging op slot. Ach, november is nog ver weg en alles zal dan wel weer veilig zijn. Niet dus. Toneelspelen op 1.50 meter afstand gaat ook niet goed lukken. Helaas dit jaar geen toneel, geen voorpret, geen zenuwen. Volgend jaar (2021) gaan we weer vol goede moed beginnen.

Kienen (Maria Groenen)

Wij kienen elke maand, de eerste donderdag van de maand.

Er komen ongeveer 30 tot 40 personen kienen.

Een kienkaart kost € 5,00 per kaart. De prijzen variëren van € 5,00 tot € 10,00.

In de pauze hebben we een extra verloting van € 25,00. Het extra kaartje kost € 1,00.

We zijn met een aantal vrijwilligers om deze middag te verzorgen.

Gastvrouwen en omroepster, Rita, Loes, Marij en Maria.

Ik wil deze dames hartelijk bedanken voor hun inzet ook al werden enkele bijeenkomsten wegens corona afgelast.

Kerst-/nieuwjaarskaarten (Anneke van Bommel)

Al sinds mensenheugenis zorgt Anneke, samen met anderen, dat er elk jaar een wenskaart bij alle leden op de mat valt.

PC-Cursussen (Hugo Duran):

In 2020 zijn alle digitale workshops, welke normaal in het najaar worden gehouden, niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling en corona.

Er werden diverse digitale workshops aangeboden zoals: PC-workshops voor Windows (fotoboek maken, tekstverwerking met Word, Libre Office en Open Office), workshops iPad en iPad OS. Tablet- en Smartphones-workshops (Apps en spelletjes installeren, Whats App, Cloudgebruik, LastPass, OsmAnd) Apparaat-opslag beheren onder Android, mailen met Tablet/iPad en Smartphone/iPhone en zoeken en vinden op internet. De belangstelling voor dit aanbod viel tegen.

Buurtgroep (Bianca Morsink)

Eind 2019 hebben we vanuit het Rode Kruis de overstap gemaakt naar de
Seniorenvereniging Bladel. Dat bevalt ons goed. Onze groep is op woensdagochtend van
10.00 tot 12.00 in De Schouw.

We waren in 2020 met 8 vrijwilligers en 12 deelnemers. Meestal zijn we met ongeveer 15 personen. Ons programma is afwisselend.

De activiteiten die wel doorgingen zijn:

Bingo, film, wandelen en koffie, diamondpainting, verhaal Mie Moors, samen lunchen, voorlichting veilig op de weg, nieuwjaarsborrel, sjoelen, uitstapje en koffie naar Wellenseind, voorlichting William Spooren Osteopaat, carnaval cup cakes versieren, les Tai Chi, voorlichting verpleegkundige Zuidzorg, pubquiz, huid/ handverzorging ouderen, jeu de boules binnen, kerstboompje  voor de deelnemers, gemaakt door de vrijwilligers (tijdens lockdown), Pompoenstukje gemaakt voor de deelnemers (tijdens lockdown).

De activiteiten die vanwege corona niet door zijn gegaan maar nog wel in het vat zitten: bezoek Petrusbandenkerk, voorlichting door de apotheek, yoga ademhalingsoefeningen, origami, wandelen, lunchen en heel veel samen bijkletsen en gezelligheid.

Aandachtsgebied Zomeractiviteiten en reizen (Thea Rosch)

 

Werkgroep Zomeractiviteiten (Thea Rosch)

De leden van deze werkgroep uit de verschillende kernen; Hapert, Casteren, Hoogeloon, Netersel en Bladel hadden er zin in.

In januari zijn we gestart met het inventariseren van de verschillende activiteiten. In februari  hebben we de activiteiten gecontroleerd en zijn begonnen met de vastlegging van de data en tijdstippen  bij het bedrijfsleven, musea, cultuur en natuur en stads- of dorpswandelingen. Het contact met de burgemeester was ook al gelegd. We hadden wat de organisatie en samenwerking betreft met de hele groep een goed lopende machine.

Het covidvirus dat zo stilletjes het land was binnengedrongen, veranderde vele zaken en gooide roet in het eten. Persconferenties en RIVM maatregelen, sluitingen van bioscopen, horeca, theaters en de 1,5 m afstandsregel zorgden voor andere beslissingen.

Bij de Zomeractiviteiten kwam de 1,5m regel  steeds als belastende factor naar boven drijven. Denk aan het vervoer met de auto of de bus en de ruimtes waarin we samenkomen. We hebben  gewikt en gewogen. Uiteindelijk hebben we eind april besloten om de Zomeractiviteiten niet door te laten gaan. Dit vonden we erg jammer, maar wel noodzakelijk. We hoopten op  betere tijden in het najaar, maar helaas ,de stijging van de besmettingen liep door.

Dit besluit om de Zomeractiviteiten niet door te laten gaan, heeft u in de Schakel  kunnen lezen en heeft op de website gestaan.

Zodra de omstandigheden dit toelaten, gaan we als werkgroep weer kijken wat er mogelijk is. Wij gaan ervoor!!!

Voorjaars- en najaarsreis 2020 (Sonja Reijne).

In juni 2020 hadden we willen deelnemen aan de Museum Plus Bus. Deze reis is speciaal voor  mensen, die slecht ter been zijn of met de rollator lopen of in een rolstoel zitten. De dagtocht ging naar het Kunstmuseum in Den Haag, met een heerlijke lunch. Maar helaas door corona ging de reis niet door en hebben we de aangemelde personen ook moeten afzeggen.

In het najaar september/oktober wilden we naar een prachtig Wildpark in de Eifel. Het treintje om ons te vervoeren door het park, was al aangevraagd. Voor de wandelliefhebbers was het park lopend te bewonderen. Als afsluiter terug via Monschau. Ook hier heeft het covidvirus dwars gezeten.

Wat te denken van een reisje naar Almere om te zien hoe de Yakult wordt geproduceerd met  in Harderwijk een bezoek aan een palingbedrijf? Ook dat zat er door het stijgen van de besmettingen niet in.

Sonja Reijne blijft positief  en hoopt  in 2021 nog een najaarsreis te kunnen plannen.

Meerdaagse reis 2019 (Adrie Stevens)

Enthousiast werd er in het begin van het jaar 2020 een bestemming  gezocht door Adri en Francy Stevens en Henk van Winkel. Afspraken gemaakt met de reisonderneming en de datum vastgelegd van 1-6 oktober 2020. De streek van de Loire, waar cultuur en natuur hand in hand gaan. Kastelen, tuinen en een abdij waren onderdeel van het programma. Ze gingen uit van een volle bus 40 tot 50 personen. Het coronavirus dat ons land binnensloop en zich steeds meer uitbreidde, zorgde ook voor twijfels. Het virus verdween niet maar bleef grillig aanwezig, meer besmettingen en als gevolg ook een  aantal afzeggingen. Bij alles wat er georganiseerd wordt, staat de gezondheid en veiligheid voorop. Daarom is er eind juli 2020 besloten om de reis met pijn in het hart niet door te laten gaan. Alle deelnemers zijn op de hoogte gebracht  door een brief of mail.

De leden van deze werkgroep zijn nu  al bezig met nieuwe plannen voor dit jaar 2021. Wie weet, dezelfde reis? Of Haute Marne? We zullen het zien……. als het virus maar verdwijnt.

Jaarlijkse dagtocht voor minder-mobiele leden (Jan Evers)

Al in een vroeg stadium was het nog erg onzeker wat het virus voor onze planning zou betekenen.

Wel al een stijging. Daarom is er besloten om niet te starten met een planning en boeking van deze reis.

Aandachtsgebied Meer Bewegen voor Ouderen (MBW) (Jan Evers)

 

Gymnastiek (Francy Stevens)

Elke dinsdagmiddag en donderdagmorgen zijn De Schouw en de Sniederszaal van Den Herd bezet door enthousiaste personen die graag onder leiding willen bewegen. In De Schouw wordt stoelgymnastiek gegeven, in de Sniederszaal wordt gegymd waarbij bewegen en souplesse voorop staan. Dit alles gebeurt onder leiding van de deskundige docent Ad van Heijst.

De donderdag gymgroepen zitten vol. Iedere groep telt 23 of meer deelnemers. Daarom gaan we weer met een wachtlijst werken.

De dinsdaggroep telt nu ook 21 deelnemers. Dit is het maximum voor De Schouw. Ook hier gaan we weer met een wachtlijst werken.

Vanwege Corona zijn er veel lessen niet doorgegaan.

Stoelgymnastiek (Louise Rutten)

Iedere dinsdagmiddag zijn er 2 lessen Meer Bewegen voor Ouderen.

Docent: Louise Rutten

13.45 – 14.40           De Schouw  Vooral zittend

15.00 – 16.00           Sniederszaal  Vooral staand en lopend

Oefeningen en spelvormen worden vaak ondersteund door muziek. Ze dienen de algemene conditie, kracht en souplesse te verbeteren.

Vanwege Corona hebben we de laatste lessen minder materialen gebruikt. Ook zijn daarom veel lessen niet doorgegaan. Als ze wel doorgingen is gebleken dat, om voldoende afstand te kunnen houden, in De Schouw maximaal 10 personen kunnen deelnemen en in de Sniederszaal maximaal 14 personen kunnen deelnemen.

We hebben bij de eerste groep afscheid genomen van Rob Verhoeven die de ledenadministratie bijhield. Jan Evers heeft dat overgenomen.

Jeu de Boules (Janus Vermeulen)

Wij hebben nog 18 vaste ‘boulers’, waarvan er op woensdag en vrijdag 15 regelmatig komen spelen. Bij slecht weer komen er altijd een paar koffiedrinken en wat bijkletsen over wat ze in Netersel gedaan hebben in de ‘Competitie groot Bladel’.

Zijn er nog leden die woensdag of vrijdag mee willen komen doen, dan zijn ze van harte welkom. Vanwege Corona zijn er veel activiteiten niet doorgegaan.

Indoor jeu de boules ‘t Buutje (Cor van den Heuvel)

In het kader van meer bewegen voor ouderen heeft de gemeente Bladel, als experiment, een aantal binnenbanen voor het spel jeu de boules aangekocht. Vanaf 1 november 2018 kan er gespeeld worden. Deze activiteit moet nog officieel worden geopend. Meer bekendheid zou het gebruik kunnen doen toenemen.

Deze activiteit is bedoeld voor alle senioren van de kern Bladel. De doorgewinterde ‘boulers’ bij De Schouw zijn moeilijk te bewegen om een kijkje te komen nemen in ons nieuwe ‘boule-o-drôme’. Onze buurtgroep is wel op bezoek geweest.

Toch zijn er al de nodige nieuwsgierigen in ’t Buutje geweest.

Internationaal Volksdans (Rita van den Oetelaar)

In deze moeilijke tijd zijn we in maart nog een poosje doorgegaan op afstand en met aangepaste dansen. Helaas zijn we hier ook mee moeten stoppen.

Hoeveel mensen we terug zullen  zien, wanneer het weer mogelijk is, wachten we af.

Juist voor deze tijd, kregen we op de maandagmorgen een nieuwe gastvrouw, ik hoop dan ook dat ze na deze tijd, ook weer present zal zijn.

Elke maandagmorgen van 9.00 tot 11.15 uur onder leiding van Karel Lavrijsen. Wil je meer weten, neem dan contact op met Rita van den Oetelaar.

Linedance (Rita van den Oetelaar)

Vanaf maart hadden we de deelnemers opgedeeld in 4 groepen, zodat we op afstand konden dansen. Ook hiermee zijn we moeten stoppen. En helaas tot nu toe kunnen we nog niet opnieuw beginnen. Hierdoor heb ik ook geen overzicht hoeveel mensen nog terug komen. Helaas zijn op deze avonden  2 gastvrouwen  gestopt, dus na deze tijd nog eens kijken hoe dit op te lossen.

We dansen onder leiding van Ad en Mieke Swaanen. Wil je meer weten, neem dan contact op met Rita van den Oetelaar.

Koersbal (Henk Adriaansen)

Het is een leuke en fijne sport. Je doet het in teamverband. Je doet het binnen op een mat van 8 meter lang en twee meter breed. Er zijn 6 zwarte en 6 bruine ballen, die aan één kant zwaarder zijn. Er is ook een wit balletje dat eerst opgegooid wordt en dan moet men met de bruine of zwarte bal ernaartoe koersen. Het wordt elke dinsdagmorgen gespeeld tussen 9.30 en 11.30 uur. Wij spelen het koersbal met plus/minus 20 mensen. Heb je interesse, kom dan gerust kijken en doe mee. Vanwege Corona zijn er veel activiteiten niet doorgegaan.

Fietsen (Cor van den Heuvel)

De fietsgroep bestaat nog maar uit een 15 personen. Door ziekte en andere omstandigheden is de groep zo klein geworden. We hebben nog wel enkele pogingen ondernomen voor uitbreiding van de groep maar zonder succes. Ook de voor- en najaarsfietstochten hebben geen doorgang kunnen vinden in verband met het Corona virus.

Ook de normale doordeweekse fietstochten staan op een laag pitje zeker ook in verband met de sluiting van de horeca. Als het weer een beetje normaal is, hopen we de fietsactiviteiten weer te hervatten en kunnen we via de schakel weer eens proberen om de mensen weer actief te krijgen om te komen fietsen in een gezellige groep.

Fietsbedevaart (Frits Penson)

De deelname aan de Mariabedevaart naar Meerveldhoven is gestopt. De Gerardus-bedevaart naar de Weebosch is dit jaar komen te vervallen.

Wandelen (Jeanne Hendriks)

In 2019 hadden we een groep van 30 leden. Helaas zijn er drie personen afgevallen
(1 overleden en twee die door omstandigheden niet meer zo ver kunnen lopen).

Momenteel bestaat de groep dus uit 27 wandelaars.

Vanwege corona hadden we natuurlijk een heel raar jaar. Op 14 maart 2020 heb ik in overleg met de drie andere planners een brief gestuurd naar alle wandelaars, dat we voorlopig niet konden wandelen door corona.

In augustus/september hebben we een aantal weken gewandeld.

Iedereen moest op eigen gelegenheid naar een beginpunt komen, want samen in de auto mocht niet. Vaak vertrokken we dus vanaf De Tipmast. Het was vooral ook gezellig op het terras. Iedereen had vooral behoefte aan “bijkeuvelen.”

Zoals afgesproken startten we op 1,5 meter. Maar zoals verwacht werd die al snel aan de spreekwoordelijke laars gelapt.

Zo hebben we genoten tot 27 september, corona kwam toen sterk opzetten en het risico werd weer te groot.

Tot op heden/voorlopig kan er niet met een grote groep gewandeld worden,

Zoals elk jaar heb ik eind december alle wandelaars, namens de seniorenvereniging getrakteerd op koffie/thee met gebak. Dit jaar heb ik bij onze leden nog een kleine kerstattentie thuisbezorgd.

Yoga (Hatha Yoga) (Nellie Hendrikx)

De groep is per 1-1-2020 begonnen met 10 deelnemers (Bladel) en 3 in Hooge Mierde. Aangezien het een zeer rommelig jaar is geweest, kan ik niet zeggen hoeveel bijeenkomsten de deelnemers hebben gehad. Anita v. Gurp, de docente, houdt zelf de administratie in handen en wikkelt ook de financiën af met de deelnemers. Sinds de bestuurswissel van maart, declareert ze bij Jan Evers in plaats van bij Jac v.d. Aa. Ze heeft eind oktober een deelnemersstop ingevoerd toen de groep een aantal van 12 personen bereikte. In De Schouw kon ze niet meer mensen plaatsen op 1.5 meter afstand. In Hooge Mierde was toen nog 1 deelnemer over.

Uit hoeveel personen de groepen in januari/februari 2021 zullen bestaan, is onbekend. Er zijn ook deelnemers weggebleven uit angst voor besmetting. Na de lockdown zal het een en ander duidelijker worden.

Tai Chi (Toos Kneefel)

Vrijdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur namen 13 personen deel aan Tai Chi onder leiding van Maaike Wijn. In de loop van het jaar zijn 2 deelnemers gestopt en 2 nieuwe deelnemers hebben zich aangemeld. Door de Coronamaatregelen lag het stil vanaf half maart. Op 5 juni is Maaike begonnen met buitenlessen.  

De kosten voor leden van onze Seniorenvereniging waren € 45,00 per 10 lessen en voor niet-leden € 60,00.

Watergymnastiek (Jac van der Aa)

Onze leden kunnen op donderdag en vrijdag met korting deelnemen aan

watergymnastiek in het zwembad van Bladel. In totaal maken 10 personen gebruik van deze activiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1

 

 

In 2020 overleden leden van Seniorenvereniging Bladel

9

jan

Ger Kremers

Het Look 11

79

jaar

29

jan

Lenie Huijgens

Sniederslaan 59C

77

jaar

10

feb

Sjef van Sambeeck

Gerard Bruninglaan 43

80

jaar

12

feb

Frans Laarakker

Oranjehof 45

80

jaar

13

feb

Frans van Bruggen

Arnold van Rodelaan 59

83

jaar

9

mrt

Lies Aarts-Lauwers

Beukenbos 20

82

jaar

10

mrt

Peer Gielens

Hofstad 22

71

jaar

21

mrt

Petrus Bayens

Sniederslaan 101

87

jaar

25

mrt

Henk van Dooren

Koolbogt 8

79

jaar

29

mrt

Tiny Brekelmans

Rondweg 25

84

jaar

30

mrt

Greet Roosen-Lavrijsen

Beukenbos 8

83

jaar

1

apr

Kees van Limpt

Rondweg 25

85

jaar

3

apr

Cees Veron

Burg. Goossensstraat 17

85

jaar

10

apr

Mieke Schriever-Cools

Bieshof 25

70

jaar

11

apr

Jos de Beijer

Sniederslaan117B

71

jaar

14

apr

Wilhelmina Heesterbeek-van Rooy

Beukenbos 41

88

jaar

15

apr

Sjaan van Hees-Graafmans

Schoutstraat 29

94

jaar

16

apr

Jo van Herk-Hermans

Europalaan 39

74

jaar

30

apr

Greet Heesters-Bleijs

Rondweg 25

88

jaar

11

mei

Tiny Klessens-Antonis

Sniederslaan 61

78

jaar

16

mei

Annie Adams-Bakkers

Rondweg 25

85

jaar

19

mei

Wout Fiers

Europalaan 9

89

jaar

22

mei

Ben Krekels

Gerard Bruninglaan 30

73

jaar

24

mei

Cornelia Vosters-Cornelis

Wielewaal 10

92

jaar

31

mei

Cor van Aken

Mariahof 29

89

jaar

3

juni

Albert Corler

Laar 10

82

jaar

21

juni

Michael Kuijs

Kruispad 19

84

jaar

26

juni

Henk Withaar

Oranjehof 74

85

jaar

14

juli

Peer van Avendonk

Christinelaan 4

79

jaar

24

juli

Maria Fabrie-Meulenbroeks

Bleijenhoek 29

95

jaar

14

juli

Jan Tijssen

Mariahof 9

83

jaar

30

juli

Johanna van Bommel-de Beijer

Wielewaal 10

83

jaar

3

sep

Henk Roefs

Sniederslaan 103

72

jaar

6

sep

Marga van Lokven-Beijssens

Wielewaal 10

82

jaar

7

sep

Adriana Mariën-Timmermans

Rondweg 25

93

jaar

22

sep

Riek Wouters-van Limpt

Wielewaal 10

81

jaar

30

sep

Fia van Mill-van Hout

Prof. Dr.J.E. de Quaystr.40

80

jaar

30

sep

Marianne van de Ven-Leithuyser

Nachtegaal 27

73

jaar

1

okt

Piet Lavrijsen

Marktstraat 25

86

jaar

4

okt

Kees Dankers

Kruispad 5

93

jaar

14

okt

Jo Liebregts-van der Heijden

Dr. Cramerstraat 31

82

jaar

23

okt

Jo Seuntiëns-van Eijndhoven

Boskant 1

90

jaar

29

okt

Toon van Herk

Bleijenhoek 8

88

jaar

3

nov

Louis Gijsbers

Wielewaal 10

91

jaar

4

nov

Gonnie Leijen-Lavrijsen

Europalaan 46B

79

jaar

5

nov

Theo Stappaerts

Smidseind 85

67

jaar

6

nov

Louis Krekels

Rondweg 25

89

jaar

8

nov

Piet Peijs

Rondweg 25

89

jaar

8

nov

Rob Verhoeven

Burg. Goossensstraat 12

74

jaar

17

nov

Piet van Sambeeck

Jacob Meijerweg 22

82

jaar

27

nov

Sia Veldman-Scheepers

Wielewaal 10

85

jaar

1

dec

Tonny Groenen-Schellens

Wielewaal 18

81

jaar

4

dec

Piet Wouters

Schalieven 4

78

jaar

13

dec

Bert Schoofs

Mariahof 7

95

jaar

18

dec

Jo Raes-Mariën

Victor de Bucklaan 8

86

jaar

25

dec

Geert van Limpt

Amalialaan 25

90

jaar

30

dec

Frans Groenen

Wielewaal 18

86

jaar

Het bestuur van de Seniorenvereniging Bladel wenst alle familieleden veel sterkte toe bij
de verwerking van dit verlies.